Winkelmand
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Celebrate Enjoy: het bedrijf Celebrate Enjoy, gevestigd aan de Andre de Jongstraat 29 te (2411WS) Bodegraven.
Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Celebrate Enjoy.
Product: Alle artikelen die door Celebrate Enjoy worden aangeboden op haar website.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Celebrate Enjoy zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Tenzij Celebrate Enjoy zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Celebrate Enjoy zijn vrijblijvend en Celebrate Enjoy behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Celebrate Enjoy.
2.3 Celebrate Enjoy is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Celebrate Enjoy dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief btw.
3.2 Voor transport binnen Nederland brengt Celebrate Enjoy € 4,95 in rekening. Voor transport naar België brengt Celebrate Enjoy € 6,95 in rekening. Bij een bestelling ter hoogte van een bedrag van € 50,- of meer brengt Celebrate Enjoy voor transport in Nederland en België geen verzendkosten in rekening.       

3.3 Na een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt door middel van iDeal, Mastercard of VISA. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.
3.4 Inklaringkosten en/of in- en uitvoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en komen indien van toepassing voor rekening van de klant.

Artikel 4 Levering

4.1 Celebrate Enjoy streeft er naar alle bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling via PostNL naar het bij bestelling aangegeven afleveradres te verzenden. Indien Celebrate Enjoy hiervan om bepaalde redenen afwijkt stelt zij de klant hiervan zo mogelijk via e-mail op de hoogte. Celebrate Enjoy streeft er naar om in een dergelijk geval de bestelling  binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen.
4.2 Celebrate Enjoy verstuurt de bestelling aangetekend. Het pakket zal uitsluitend op het door de klant opgegeven afleveradres worden bezorgd . Bij aflevering dient voor ontvangst van het pakket getekend te worden.
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Indien Celebrate Enjoy niet aan deze verplichting voldoet, heeft de klant het recht de koop onmiddellijk te ontbinden, tenzij partijen een andere leveringstermijn overeengekomen zijn.
4.4 Het is Celebrate Enjoy toegestaan in delen te leveren.
4.5 Celebrate Enjoy doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. Indien een product niet leverbaar is, zal Celebrate Enjoy dit binnen een redelijke termijn aan de klant mededelen. Celebrate Enjoy zal zich in dat geval inspannen om in overleg met de klant een vervangend product te leveren.

Artikel 5 Reclames en retourzending

5.1 De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Deze termijn vangt aan op de dag na dat het product door de klant is ontvangen. Retourzendingen worden in een dergelijk geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet door de klant beschadigd en/of gedragen en/of gewassen is. Celebrate Enjoy zal binnen 14 werkdagen nadat het product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag terugstorten naar de rekening waarvan de betaling is verricht. Indien de waarde van het product door het gebruik door de klant is verminderd, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering. De klant geeft Celebrate Enjoy toestemming om een bedrag ter hoogte van de waardevermindering in te houden op het door Celebrate Enjoy terug te betalen bedrag.
5.2 Ingeval van ontbinding op grond van het voorgaande lid dient het product binnen 7 dagen na het inroepen van de ontbinding door Celebrate Enjoy retour ontvangen te zijn.
5.3 De retourzending is voor rekening en risico van de klant. Indien een retourzending niet door Celebrate Enjoy wordt ontvangen, terwijl deze wel door de klant is verzonden, zal Celebrate Enjoy niet overgaan tot betaling. Zendingen die door de klant onder rembours zijn verzonden zullen door Celebrate Enjoy niet worden geaccepteerd.     

5.4 Feestdagen gerelateerde artikelen kunnen niet meer worden geretourneerd na de betreffende feestdag, kerstartikelen kunnen na 24 december niet meer worden geretourneerd, naar ons retour gestuurde kerst items dienen uiterlijk 24 december door ons ontvangen te zijn.

Artikel 6 Garantievoorwaarden en klachtenprocedure

6.1 Op al onze producten zit een wettelijke garantie. Een product dient bij levering in goede staat te verkeren en dient bij normaal gebruik naar behoren te functioneren. Een artikel verkeert in ieder geval niet in goede staat als het incompleet of beschadigd is.
6.2 Indien een artikel niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zoekt Celebrate Enjoy zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Indien het probleem met het product aan de klant te wijten is, heeft de klant geen recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Ook indien de klant het product normaal gebruikt heeft en het hierdoor is versleten heeft de klant geen recht op gratis reparatie, een nieuw vergelijkbaar product of teruggave van het betaalde bedrag.
6.3 De factuur van de bestelling is het garantiebewijs. Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie, vraagt Celebrate Enjoy om een kopie van de factuur.
6.4 Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de klant Celebrate Enjoy hiervan binnen 5 werkdagen na ontvangst van het desbetreffende product op de hoogte te stellen middels een e-mail aan [email protected]. Indien binnen deze termijn door Celebrate Enjoy geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Celebrate Enjoy geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Celebrate Enjoy zal binnen 7 werkdagen op de klacht reageren.
6.5 Ook indien een klacht niet zit op een product kan de klant zijn klacht op bovenstaande wijze melden. Ook op een dergelijke klacht zal Celebrate Enjoy binnen 7 werkdagen reageren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van Celebrate Enjoy en van haar personeel voor schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Celebrate Enjoy is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
7.2 Celebrate Enjoy aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Celebrate Enjoy
7.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Celebrate Enjoy, dan wel tussen Celebrate Enjoy en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Celebrate Enjoy, is Celebrate Enjoy niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Celebrate Enjoy.
7.4 Iedere aansprakelijkheid van Celebrate Enjoy jegens de klant is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de klant uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Celebrate Enjoy verschuldigd is.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Celebrate Enjoy heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Celebrate Enjoy zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Celebrate Enjoy is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Celebrate Enjoy kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Celebrate Enjoy in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Celebrate Enjoy totdat de klant alle verplichtingen uit de met Celebrate Enjoy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 Door Celebrate Enjoy geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Celebrate Enjoy veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Celebrate Enjoy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 Voor het geval Celebrate Enjoy haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Celebrate Enjoy en door Celebrate Enjoy aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Celebrate Enjoy zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Privacy

Voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant gebruikt Celebrate Enjoy persoonsgegevens. Celebrate Enjoy gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die door de klant aan haar ter beschikking zijn gesteld. Indien de klant daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven kunnen de gegevens  gebruikt worden voor reclame-en marketing doeleinden. De klant kan zich ten alle tijden hiervoor afmelden. Persoonsgegevens zullen nimmer voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor het uitgebreide privacybeleid van Celebrate Enjoy wordt de klant verwezen naar de website van Celebrate Enjoy

Artikel 11 Diversen

11.1 Indien de klant aan Celebrate Enjoy schriftelijk opgave doet van een adres, is Celebrate Enjoy gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant bij het plaatsen van de bestelling aan Celebrate Enjoy opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Indien door Celebrate Enjoy gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden worden toegestaan, behoudt zij zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Celebrate Enjoy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal alleen de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Celebrate Enjoy vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Celebrate Enjoy is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 
© Celebrate Enjoy – mei 2020

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »